3 Zimmer EG (B - Whg. 01)

ca. 95,00 m²
ohne
ohne

2 Zimmer EG (B - Whg. 02)

ca. 59,22 m²
ohne
ohne

3 Zimmer EG (B - Whg. 03)

ca. 95,45 m²
ohne
ohne

3 Zimmer 1.OG (B - Whg. 04)

ca. 95,13 m²
ohne
ohne

2 Zimmer 1.OG (B - Whg. 05)

ca. 59,21 m²
ohne
ohne

3 Zimmer 1.OG (B - Whg. 06)

ca. 95,38 m²
ohne
ohne

4 Zimmer 2.OG (B - Whg. 07)

ca. 116,34 m²
ohne
ohne

4 Zimmer 2.OG (B - Whg. 08)

ca. 113,80 m²
ohne
ohne

2 Zimmer 3.OG (B - Whg. 09)

ca. 81,72 m²
ohne
ohne

2 Zimmer 3.OG (B - Whg. 10)

ca. 77,90 m²
ohne
ohne